Regulamin | StrefaInwestorow.pl

Regulamin

obowiązuje od 30 sierpnia 2022 r.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego Strefa Inwestorów zlokalizowanego pod adresem StrefaInwestorow.pl wraz ze wszelkimi podstronami, w tym platformami w ramach grupy Strefa Inwestorów w szczególności W Zielonej Strefie, Strefa Global Market i innymi (zwanego dalej Serwisem lub Serwisami) oraz zasady świadczenia usług za jego pośrednictwem. Postanowienia Regulaminu określają w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Usługodawcy, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a ci przed rozpoczęciem korzystania z odpłatnych usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu Serwisu. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. Serwis świadczy usługi bezpłatne oraz odpłatne. W przypadku usług o charakterze odpłatnym umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu.
 4. Właścicielem i administratorem Serwisu jest JPP Group Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 00-515, ul. Żurawia 6/12, kapitał zakładowy: 20.000 zł, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000393388, REGON: 144078281, NIP: 113-284-44-22 (zwana dalej Administratorem).
 5. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w najnowszych wersjach: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera).
 6. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jest posiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującego technologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tej technologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, może on funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie w oprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików 'cookies'.Szczegółowe informacje dotyczące niniejszych plików znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Serwisu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem na inny podmiot. O powyższym fakcie Użytkownicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

§ 2 Definicje

 1. Serwis/Serwisy – serwis internetowy Strefa Inwestorów zlokalizowany pod adresem StrefaInwestorow.pl wraz ze wszelkimi podstronami, w tym platformami w ramach grupy Strefa Inwestorów w szczególności W Zielonej Strefie, Strefa Global Market i innymi.
 2. Użytkownik/Uczestnik – osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a korzystająca z usług Serwisu.
 3. Administrator/Usługodawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest JPP Group Sp. z o.o., NIP 113-284-44-22, z siedzibą w Warszawie 00-515, ul. Żurawia 6/12.
 4. Login - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, jaka została przez niego wybrana podczas rejestracji konta w Serwisie.
 5. Konto - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie.
 6. Forum – wydzielony obszar Serwisu, służący do wymiany informacji, poglądów między Użytkownikami Serwisu.
 7. Polityka prywatności – zbiór zasad, który określa ochronę danych osobowych w Serwisie.
 8. Moderator – osoba, która czyta, weryfikuje i zatwierdza zgłoszenia rejestracyjne, treści publikowane na forum, artykuły i inne treści w Serwisie.
 9. Cennik - informacja o aktualnie obowiązujących cenach Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.
 10. Umowa - oznacza umowę pomiędzy JPP Group Sp. z o.o. a Użytkownikiem Serwisu, składającą się z Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Cennika.
 11. Produkt - Serwis oferuje trzy rodzaje produktów:
  1. Dostęp czasowy w postaci abonamentu do treści zawartych w Serwisie. W szczególności artykułów i wpisów w blogu.
  2. Kursy i szkolenia typu e-learning, w szczególności w formie plików PDF i nagrań wideo, przesyłanych pocztą elektroniczną.
  3. Analizy rynkowe, raporty oraz inne usługi informacyjne.

§ 3 Rodzaj i zakres usług

 1. Rejestracja w Serwisie jest całkowicie bezpłatna i dobrowolna.
 2. Serwis oferuje zarówno usługi bezpłatne, jak i odpłatne.
 3. Usługi bezpłatne polegają na możliwości korzystania z informacji ogólnie dostępnych w Serwisie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji w systemie, jednakże w razie chęci otrzymywania dodatkowych bezpłatnych informacji przesyłanych odrębnym plikiem przez Usługodawcę tzw. newslettera, czy innych bezpłatnych materiałów konieczna będzie rejestracja w systemie, polegająca wyłącznie na podaniu imienia i adresu e-mail lub samego adresu e-mail.
 4. Skorzystanie z usług odpłatnych będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji w serwisie i wniesieniu opłaty zgodnej z Cennikiem. Wówczas zostanie zawarta umowa o świadczenie usług i, w zależności od wybranego produktu i wniesionej opłaty, powstanie możliwość korzystania z treści zawartych w Serwisie w pełnym zakresie poprzez dostęp do artykułów, komentarzy autorskich, kursów lub szkoleń dotyczących tematyki inwestowania, dostępnych w wersji on-line, analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych.

§ 4 Ograniczenia w dostarczaniu Produktów

 1. Produkty oferowane przez firmę JPP Group Sp. z o.o. są dostarczane przez sieć Internet bez ograniczeń lokalizacyjnych.
 2. Dostęp do wykupionych Produktów jest możliwy za pośrednictwem Serwisu po zaksięgowaniu wpłaty i zalogowaniu do Serwisu.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu i rejestracja są równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
  1. Adres e-mail.
  2. Login i Hasło do Konta Użytkownika.
  3. Imię i nazwisko.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. Zapoznałam/łem się z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności Serwisu.
  2. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
  4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem.
  5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora w celach marketingowych i statystycznych.
  6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Serwisie.
  7. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych Serwisu i jego kontrahentów.
 5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem w ciągu 7 dni, od czasu kiedy Usługodawca został powiadomiony przez Użytkownika o wypowiedzeniu umowy. Rezygnacja z korzystania z odpłatnych usług serwisu nie jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Serwis.
 6. Użytkownik ma prawo w terminie 30 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: P.Biedrzycki[at]StrefaInwestorow[dot]pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni.
 7. W stosunku do Użytkowników korzystających z odpłatnych usług serwisu, którzy w ciągu 1 miesiąca od daty zawarcia umowy o świadczenie usług (tj. od chwili prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego i zaakceptowania postanowień Regulaminu) nie uiścili opłaty za usługę, Usługodawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik dopuścił się publikowania lub rozsyłania za pośrednictwem Serwisu niezamówionej informacji handlowej, a w szczególności informacji promujących serwisy internetowe, produkty lub usługi związane z inwestowaniem na giełdzie, a także informacji promujących zakup akcji wybranej spółki giełdowej lub innego rodzaju instrumentu finansowego.
 9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub jednostronnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji gdy:
  1. Użytkownik podaje nieprawdziwe dane.
  2. Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Polityki Prywatności.
  3. Użytkownik publikuje na łamach Serwisu treści obraźliwe, naruszające dobra osób trzecich, łamiące bądź zachęcające do łamania obowiązującego prawa.
  4. Użytkownik udostępni Konto osobom trzecim.
 11. W przypadkach mniejszej wagi Administrator może ograniczyć się do zawieszenia Konta Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii będących przyczyną zawieszenia lub doprowadzenia do stanu zgodnego z postanowieniami Regulaminu. Zawieszenie Konta Użytkownika może skutkować także wstrzymaniem wykonywania obowiązków Usługodawcy wynikających z umowy sprzedaży.

§ 6 Konto Użytkownika

 1. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany do osobistego korzystania z Serwisu. Niedozwolone jest udostępnianie konta osobom trzecim. Udostępnianie hasła i loginu przez Użytkownika osobie nieuprawnionej uważane będzie za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, skutkujące możliwością wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę, a publiczne rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w Serwisie stanowi czyn zabroniony i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 2. Dla prawidłowego zalogowania się w Serwisie niezbędny jest login oraz hasło dostępowe, podane w trakcie procesu rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie dołożenie przez Użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 3. Konto nie użytkowane przez okres dłuższy niż 12 miesięcy od ostatniego zalogowania może zostać usunięte za uprzednim powiadomieniem Użytkownika na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje Konto z Serwisu. Wystarczy wysłać wiadomość pocztą elektroniczną na adres: admin[at]strefainwestorow[dot]pl, podając swój login, oraz powody usunięcia Konta.

§ 7 Forum

 1. Dostęp do Forum posiadają wszyscy Użytkownicy, którzy posiadają aktywne konto i zalogują się do Serwisu. Osoby, które nie wniosły opłaty za korzystanie z serwisu nie mają dostępu do Forum.
 2. Uczestnik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Forum.
 3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na łamach Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
 4. Zabronione jest wykorzystywanie Forum do celów komercyjnych, w szczególności do oferowania za jego pomocą towarów lub usług, a także informowania o takich ofertach.
 5. Użytkownik korzystając z usługi powinien, celem ochrony swojej prywatności, powstrzymać się od podawania na Forum informacji osobistych, a zwłaszcza adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, numeru komunikatorów internetowych, adresu e-mail itp. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe opublikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w § 7 pkt 3, 4, jak również prawo do blokowania uczestnictwa, jak również do usunięcia konta Użytkownika, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie w stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego paragrafu.

§ 8 Płatności

 1. Wysokość opłat za Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu reguluje Cennik.
 2. W celu uzyskania dostępu do płatnej części Serwisu , użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem. Wniesienie opłaty powoduje, po jej zaksięgowaniu na rachunku Usługodawcy, lub w przypadku płatności kartą - po pozytywnym wyniku autoryzacji, aktywację konta Użytkownika. 
 3. W celu uzyskania dostępu do kursów i szkoleń typu e-learning sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 4. W celu uzyskania dostępu do analiz rynkowych, raportów oraz innych usług informacyjnych sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik musi wnieść opłatę zgodną z aktualnym Cennikiem.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisów Przelewy24.pl oraz Dotpay.pl prowadzonych przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300 PLN, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza oraz za pośrednictwem serwisów Tpay prowadzonych przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
 6. Uregulowanie przez Użytkownika płatności nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych, do artykułów i wszelkich innych publikacji i treści zamieszczonych w serwisie.

§ 9 Reklamacje i zwroty

 1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu i dostarczaniu Produktów mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie ich Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin[at]StrefaInwestorow[dot]pl.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.
 3. Użytkownik ma prawo w terminie 30 dni od daty uiszczenia opłaty za usługę zrezygnować z zakupionej usługi i otrzymać całość wniesionej opłaty za usługę. O fakcie rezygnacji z usługi Użytkownik winien poinformować Usługodawcę, kierując na adres e-mail: P.Biedrzycki[at]StrefaInwestorow[dot]pl stosowne oświadczenie. Zwrot wniesionej opłaty za usługę zostanie zrealizowany w ciągu 7 dni. W przypadku płatności kartą, zwrot środków następuje na tę samą kartę płatniczą, z której dokonano wpłaty.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Wszystkie treści zawarte w Serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na ich podstawie podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika Serwisu.
 2. Zawarte w Serwisie dane, opracowania, informacje, analizy zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych, są tylko i wyłącznie subiektywnymi opiniami autorów i nie są rekomendacjami zawarcia transakcji w rozumieniu § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców m. in. nie opierają się na żadnej metodzie wyceny walorów oraz nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zawierają bezpośrednich zaleceń podjęcia określonych działań inwestycyjnych, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu art.76 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z powyższym autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w Serwisie albowiem nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.
 3. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Użytkownika. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach Serwisu bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach transakcji, każdy Użytkownik powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach Serwisu, bądź w kursach i szkoleniach e-learning, analizach, raportach lub innych treściach określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji oraz konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.
 4. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Użytkownik w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie poprzez opublikowane jego nowej treści na stronie internetowej www.strefainwestorow.pl. Jednocześnie na stronie internetowej www.strefainwestorow.pl zostanie zamieszczona informacja o wprowadzonych zmianach do Regulaminu.
 2. O treści zmian Użytkownik korzystający z usług serwisu zostanie powiadomiony przez Administratora na udostępniony przez siebie adres poczty elektronicznej. Jeżeli w terminie zakreślonym w powiadomieniu, Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że wprowadzone zmiany zostały przez Użytkownika zaakceptowane.
 3. Jednocześnie użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem Serwisu, a rozpoczęcie korzystania z usług jest równoznaczne z akceptacją warunków tegoż Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie z usług Serwisu podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, których przepisy stosuje się w kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost